L’Shanah Tovah Tikateivu,

Leshana tovah tikatevee v’tichatemee